Optimal udnyttelses af ressourcerne
…ledersamarbejde når det er bedst

Et udviklingsforløb for ledergruppen

Baggrund  
Baggrunden for udviklingsforløbet med denne titel er tanken om at omsætte gode teorier til hensigtsmæssig praksis og forme indholdet målrettet ud fra det enkelte områdes hverdagsudfordringer.

Indhold
Forløbet er opbygget med en kombination af individuelle coachingsamtaler og hele kursusdage. Et lederudviklingsforløb forløber sig typisk over et halvt år.
Forløbet er tænkt som et aktion-læringsforløb, der supplerer og videreudvikler de grundlæggende kvalifikationer og kompetencer som eventuelt er opnået fra tidligere uddannelser.
Formålet er, at sætte fokus på kommunikativ og adfærdsmæssig styrke, udvikle fælles sprog og nedbryde silotænkning.
Det er ligeledes formålet at øge opmærksomheden på videndeling og skabe en indgående forståelse for andres perspektiver således at medarbejdernes ressourcer udnyttes hensigtsmæssigt og meningsfyldt.

Der udarbejdes indledningsvis DISC-personprofiler på alle deltagere, og der skabes på den vis overblik over teamets personprofiler, hvor forskelle og ligheder drøftes i forhold til ressourcer og kompetencer. Profilerne inddrages i kursusdagene og danner udgangspunkt for optimal udnyttelses af kompetencer og persontyper.

Gruppens fremtidsbillede moduleres og visionen sammenholdes med den nuværende og reelle situation, hvorefter der udarbejdes aftaler og mål for det fremtidige og ideelle samarbejde.

Ved hjælp af teamfokuseret målramme analyseres og gennemarbejdes de nuværende udfordringer og fokusområder ud fra følgende hovedspørgsmål:

 • Hvad er de helt konkrete ønsker og mål med forløbet?
 • Hvilken værdi giver det at nå i mål?
 • Hvad er de nuværende styrker (hvad skal bevares)?
 • Hvad er de nuværende svagheder? (hvad skal fjernes)
 • Hvad er de ønskede udviklingsmuligheder (hvad skal opnås)?
 • Hvad er de fremtidige trusler (hvad skal undgås)?

Forløbet byder desuden på teoretiske værktøjer indenfor følgende emner:

 • Leadership Pipeline
 • Kommunikation og konflikthåndtering herunder evt. konfliktstile og konflikttyper
 • Assertion som samtalemodel
 • Jeg bidrager – Jeg modtager
 • Overbevisningernes magt
 • Rollen som kommunikator, videndeler og mediator
 • Persontyper set ift. jobbets vilkår og muligheder
 • Handleplan for fremtidigt samarbejde
 • Kultur og ubevidste grundlæggende antagelser

Der trænes i nysgerrig kommunikation, hvor der lægges vægt på rækkefølgende af ”hvorfor”, ”hvad” og ”hvordan”.

I forløbet introduceres de væsentligste arbejdslystfaktorer, og indre kilder til motivation indgår med henblik på at klæde lederen på til motivationsskabende ledelsesadfærd.

Vi inddrager logbog, målramme/handleplaner og erfaringsbaseret læring, der katalyserer refleksion over egne grundlæggende antagelser og ubevidste handlemønstre, når vi sætter lup på kulturen og gøre ”Det usynlige synligt og det ubevidste bevidst”

Udbytte
Deltagerne har efter forløbet indsigt i egen personprofils påvirkning af andre og har bredere forståelse for reaktioner og adfærdsmønstre hos medarbejdere og kollegaer.

Deltagerne har ligeledes indblik i konkrete metoder til assertiv dialog og samtalestyring og vil være klædt på til optimal italesættelse af observationer og tage selvstændigt initiativ til opgaveløsning indenfor eget ansvarsområdet.

Deltagerne vil efterfølgende positivt kunne påvirke kollegaerne ift. kommunikation og samarbejde samt have viden om motivationsskabende adfærd. Der vil blive lagt vægt på udvikling og øget fokus på videndeling på tværs af områder.
Imellem kursusdagene lægges der op til opgaveløsning og evaluering af egen succes frem til næste kursusdag.

Den afsluttende kursusdag giver grobund for en livslang udviklingsproces, hvor der løbende og målrettet fokuseres på optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

Opmærksomhed omkring den nuværende kultur og de grundlæggende og ubevidste antagelser, samt den fortsatte udvikling af kulturen i på området medvirker til at processen efter forløbets afslutning har gode muligheder for at blomstre.

Forløbet er således et kompetenceudviklingsforløb indenfor vision, kommunikation, profiltypekendskab og teamsamarbejde. Da forløbet opbygges og skræddersyes ud fra praksisnære og konkrete cases, er der løbende blik for relevans og udbytte